شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سورینام سورینام
سورینام

سورینام

سورینام (به هلندی: Suriname) با نام رسمی جمهوری سورینام کشور کوچکی است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن پاراماریبو است. سورینام از نظر جمعیت و مساحت کوچک‌ترین کشور آمریکای جنوبی است. کشور سورینام از سوی شرق با گویان فرانسه و از سوی غرب با گویان هم‌مرز است. در جنوب آن برزیل و در شمال آن اقیانوس اطلس قرار دارد. مرزهای جنوبی آن با گویان و گویان فرانسه مورد مناقشه‌است. نام این کشور در فرهنگ‌های لغت اروپایی به صورت سِرانان تونگو سرانان هم آمده. سورینام در گذشته از مستعمرات پادشاهی هلند بود و به نام گویان هلند معروف بود.

شاخص‌های اقتصادی سورینام + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 50539 5299 : 51066 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 165 148 : 165 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -2240 -2957 : 458 سالیانه SRD - میلیون

بودجه دولت

-7.90 2018 12 -9.2 -10.6 : 5.7 سالیانه ٪

بدهی های دولت

0 2018 12 17987 953 : 18729 سالیانه SRD - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

81.40 2018 12 86.9 15.66 : 115 سالیانه ٪

پول

7.43 2019 11 7.43 2.67 : 7.74 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13775.90 2018 12 13636 9461 : 15286 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 07 16 5 : 17 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه

8048.60 2018 12 7967 3335 : 8931 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

3.43 2018 12 3.07 0.1 : 5.24 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2018 12 9463 7669 : 10202 سالیانه SRD - میلیون

تورم مواد غذایی

4.80 2019 08 5.5 -1.14 : 44.7 ماهیانه ٪

جمعیت

0 2018 12 0.57 0.29 : 0.58 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.90 2018 12 -0.1 -30.44 : 53.23 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 06 -10.5 -225 : 248 سه ماهه USD - میلیون

درآمدهای دولت

0 2018 12 5114 1740 : 5970 سالیانه SRD - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 06 1.3 0.6 : 8.8 سه ماهه تن

رتبه فساد مالی

0 2018 12 77 49 : 100 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 106 106 : 114 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 59.5 -83.2 : 129 سه ماهه Millions USD

سرعت اینترنت

0 2017 03 2752 167 : 2752 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 41 30 : 45 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2015 12 3.75 3.67 : 3.75 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

141.20 2019 08 141 94.3 : 141 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 06 563 265 : 739 سه ماهه USD - میلیون

گردش سرمایه

0 2019 06 196 -168 : 384 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

32.50 2019 06 148 -129 : 297 سه ماهه USD - میلیون

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.00 2018 12 38 38 : 38 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

نرخ وام

15.10 2019 08 15 11.5 : 16.2 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.90 2018 12 1.7 -8.8 : 10.8 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

36.00 2018 12 36 36 : 36 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

10.10 2019 06 15.7 5.4 : 18.6 روزانه ٪

نرخ بهره

25.00 2019 09 25 4 : 25 سه ماهه ٪

نرخ تورم

0 2019 08 0.2 -1.7 : 15.6 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

8.90 2019 08 8.9 6.2 : 9.4 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

7.60 2017 12 9.7 5.5 : 17 سالیانه ٪

نرخ تورم

4.00 2019 08 4.3 -11.68 : 586 ماهیانه ٪

واردات

0 2019 06 415 221 : 594 سه ماهه USD - میلیون

هزینه های مالی

0 2018 12 7135 1772 : 7934 سالیانه SRD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -7.90 -5.7 -7.9 -7.9 -5.7 -5.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 74 74 74 76 74 ٪
پول 7.43 7.39 7.41 7.43 7.37 7.47
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13775.90 14100 14100 14100 13900 14100 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 8048.60 8200 8200 8200 8100 8200 USD
تولید ناخالص داخلی 3.43 4.5 4.5 4.5 4 4.5 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 4.80 5.7 5.9 5.9 5.5 6 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.5 -3.1 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.20 145 147 148 144 151 نقاط شاخص
موازنه تجاری 32.50 87.58 87.58 87.58 87.58 82.79 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ وام 15.10 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.2 1.2 1.2 1 0.8 ٪
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36 ٪
نرخ بهره بین بانکی 10.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ٪
نرخ بهره 25.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 8.90 -1 -1 -1 -1 -1 ٪
نرخ بیکاری 7.60 7.5 7.5 7.5 8 7.5 ٪
نرخ تورم 4.00 4.7 4.8 4.9 4.5 5 ٪