شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کالدونیای جدید کالدونیای جدید
کالدونیای جدید
کالدونیای جدید
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

شاخص‌های اقتصادی کالدونیای جدید + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 08 114 97.97 : 115 ماهیانه
آدرس های IP 0 2017 03 58692 20841 : 59029 سه ماهه IP
افراد شاغل 0 2018 09 92957 45986 : 93172 سه ماهه
افراد بیکار 0 2019 07 2320 983 : 2813 ماهیانه
اطمینان کسب و کار 0 2019 03 84.5 81 : 107 سه ماهه نقاط شاخص
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
پول 108.00 2019 10 108 79.49 : 115 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 2011 12 39682 1735 : 41942 سالیانه USD
تورم مواد غذایی 0 2019 08 -2.7 -5.1 : 6.6 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 9.90 2011 12 10.1 0.16 : 10.3 سالیانه USD - میلیارد
جمعیت 0 2018 12 0.28 0.08 : 0.28 سالیانه میلیون
حساب جاری 0 2017 12 -86.8 -180 : 26.96 سالیانه میلیارد - XPF
سرعت اینترنت 0 2017 03 5541 158 : 5570 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 08 106 97.75 : 108 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.61 2019 08 110 98.36 : 110 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 07 12112 1861 : 20950 ماهیانه XPF - میلیون
عرضه پول M1 0 2018 12 359198 55630 : 371044 سه ماهه CFP - فرانک - میلیون
عرضه پول M3 0 2018 12 641165 157611 : 656660 سه ماهه CFP - فرانک - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 12 479436 79475 : 490870 سه ماهه CFP - فرانک - میلیون
میزان ساخت و ساز -0.50 2019 07 0.1 -6.3 : 9.9 ماهیانه ٪
موازنه تجاری -13021.00 2019 07 -12712 -29322 : 811 ماهیانه XPF - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 2018 12 1 0.6 : 6.9 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 08 0.3 -0.8 : 1.2 ماهیانه ٪
نرخ مالکیت مسکن 0 2014 12 62 53 : 62 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 11.90 2018 12 11.6 11.6 : 19.2 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 08 0.7 -0.5 : 3.87 ماهیانه ٪
نرخ بهره 0.25 2019 09 0.25 0.25 : 3 روزانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 0 2018 12 36 35.3 : 40 سالیانه ٪
ورود توریست 0 2019 06 7285 5092 : 13899 ماهیانه
واردات 0 2019 07 24824 5796 : 39557 ماهیانه XPF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 108.00 109 109 110 108 111
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 41500 41500 41000 41500 USD
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10 USD - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.61 110 110 110 111 112 نقاط شاخص
میزان ساخت و ساز -0.50 1 1 1 0.8 1.3 ٪
موازنه تجاری -13021.00 -8195 -8195 -8195 -8193 -8196 XPF - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.8 1 1 0.8 1 ٪
نرخ بیکاری 11.90 12.9 12.1 12.1 12.9 12.1 ٪
نرخ بهره 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 ٪