شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گینه بیسائو گینه بیسائو
گینه بیسائو

گینه بیسائو

گینه بیسائو با نام رسمی جمهوری گینه بیسائو (به پرتغالی: Guinea-Bissau) کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی، بین گینه و سنگال. پایتخت آن بیسائو است.

شاخص‌های اقتصادی گینه بیسائو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2018 10 142 83.88 : 149 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 175 172 : 181 سالیانه

استفاده از ظرفیت

0 2018 09 48.2 40.4 : 97.7 سه ماهه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.50 2018 12 -2 -9.5 : 3.6 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

28.10 2017 12 26.9 18.1 : 210 سالیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1596.40 2018 12 1577 1344 : 1954 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

622.10 2018 12 614 464 : 762 سالیانه USD

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2018 09 8.6 -24.1 : 55.7 سه ماهه ٪

تولید صنعتی

0 2019 06 17.1 -20.7 : 74.5 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی

1.46 2018 12 1.35 0.08 : 1.46 سالیانه USD - میلیارد

جمعیت

1.87 2018 12 1.83 0.62 : 1.87 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.20 2018 12 -0.6 -52.69 : 2.65 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2018 12 2.3 -42.49 : 19.1 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد

رتبه فساد مالی

0 2018 12 171 147 : 172 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 3.36 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

117.30 2018 10 117 92.83 : 119 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 17 16 : 25 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2018 10 113 83.68 : 115 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2018 12 114 1.7 : 142 سالیانه CFA - فرانک - میلیون

موازنه تجاری

21.00 2018 12 -3.6 -45.9 : 21 سالیانه CFA - فرانک - میلیون

مخارج نظامی

0 2015 12 18.9 3 : 22.2 سالیانه

نرخ تورم

-0.70 2019 09 -0.4 -18.23 : 70.44 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0 2019 06 5.2 -28.1 : 22.8 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

4.10 2019 12 4.1 3.8 : 10.14 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

5.76 2019 09 5.73 3.75 : 7.35 ماهیانه ٪

نرخ بهره

4.50 2019 11 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪

واردات

0 2018 12 118 12.4 : 121 سالیانه CFA - فرانک - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.50 -3.1 -3.1 -3.1 -3 -3.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.10 40 40 40 35 40 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596.40 1650 1650 1650 1619 1650 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 622.10 615 615 615 630 615 USD
تولید ناخالص داخلی 1.46 1.53 1.53 1.53 1.45 1.53 USD - میلیارد
جمعیت 1.87 1.9 1.9 1.9 1.88 1.9 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -2 -2 -2 -2.3 -2 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30 118 119 119 116 118
موازنه تجاری 21.00 -13.33 -13.33 -13.33 -13.37 -13.33 CFA - فرانک - میلیون
نرخ تورم -0.70 0.9 1.2 1.4 -1 1.4 ٪
نرخ بیکاری 4.10 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بهره بین بانکی 5.76 4.44 4.13 3.88 4.44 4.44 ٪
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4.25 4 ٪