شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر فارو جزایر فارو
جزایر فارو

جزایر فارو

جزایر فارو یا جزایر فاروئه (به فاروئی: Føroyar، به دانمارکی: Færøerne، به معنی: جزایر گوسفند) نام جزایر هجده‌گانه‌ای است که به عنوان یکی از منطقه‌های خودگردان دانمارک شناخته می‌شود.

شاخص‌های اقتصادی جزایر فارو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

افراد بیکار

0 2018 12 382 333 : 2924 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

0 2019 01 13 -36 : 40 سه ماهه نقاط شاخص

ارزش بودجه دولت

0 2017 12 468 -592 : 1189 سالیانه DKK - میلیون

بودجه دولت

5.00 2017 12 2.6 -4.9 : 12.6 سالیانه ٪

تورم مواد غذایی

0 2019 09 1.2 -1.6 : 8.7 سه ماهه ٪

جمعیت

0.05 2018 12 0.05 0.04 : 0.05 سالیانه میلیون

درآمدهای دولت

0 2017 12 9066 4794 : 9859 سالیانه DKK - میلیون

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2019 01 25 -29 : 47 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 09 121 99.3 : 194 سه ماهه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 06 737881 117047 : 932906 ماهیانه DKK Thousand

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2019 01 10 -29 : 13 سه ماهه نقاط شاخص

موازنه تجاری

0 2019 06 68832 -699736 : 366617 ماهیانه DKK Thousand

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.20 2017 12 48.3 47.2 : 60 سالیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 0.7 -1.3 : 2.2 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

1.20 2019 06 1.1 1.1 : 14.3 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 1.8 -3.1 : 7.9 سه ماهه ٪

واردات

0 2019 06 669049 94549 : 1094857 ماهیانه DKK Thousand

هزینه های مالی

0 2017 12 8598 3948 : 8911 سالیانه DKK - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 5.00 5 5 5 5 5 ٪
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.20 44.6 44.6 44.6 45.8 44.6 ٪
نرخ بیکاری 1.20 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 ٪