شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل
کنگو برازویل
جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن برازاویل است. این کشور به کنگوی برازاویل شهرت دارد، که برای تمایز با کشور همسایه بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود. جمعیت این کشور حدود ۴ میلیون ۳۰۰ هزار نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است. کنگو برازاویل در آفریقای مرکزی واقع شده و با گابن، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و برون‌بوم کابیندا که متعلق به آنگولا است هم‌مرز است.

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 28620 797 : 33923 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 182 182 : 187 سالیانه
استخراج معدن 0 2019 06 8.6 -38.56 : 59.56 ماهیانه ٪
ارزش بودجه دولت 0 2019 07 97745 -192333 : 315067 ماهیانه CDF - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -4.80 2018 12 -12.5 -19.65 : 26.1 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2017 12 4542 4542 : 12468 سالیانه USD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 2017 12 115 22.2 : 204 سالیانه ٪
پول 1655.00 2019 10 1655 4.27 : 1678 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 2018 12 808 545 : 1387 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 2018 12 409 276 : 1134 سالیانه USD
تولید نفت خام 0 2019 06 15 15 : 30 ماهیانه BBL/D/1K
تورم مواد غذایی 8.40 2018 12 9.8 -24.25 : 102 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 47.23 2018 12 38.02 2.88 : 47.23 سالیانه USD - میلیارد
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2019 08 3.39 1.16 : 52.95 ماهیانه ٪
تولید صنعتی 0 2016 12 1.5 -27.9 : 8.9 سالیانه ٪
جمعیت 0 2018 12 81.4 15.25 : 84.07 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 2017 12 -5.7 -17 : 5.1 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -1334 -2922 : 0.9 سالیانه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2019 07 481687 87124 : 1037913 ماهیانه CDF - میلیون
ذخایر ارزی 0 2019 08 3956 2441 : 4598 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 161 133 : 171 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2019 12 135 127 : 139 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2689 155 : 3463 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 21 17 : 22 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2019 12 38.24 36.14 : 40.88 سالیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 6.97 4.18 : 7.11 سالیانه
صادرات 11548.20 2017 12 11886 880 : 12321 سالیانه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2019 07 11295290 605562 : 11397753 ماهیانه CDF - میلیون
عرضه پول M1 0 2019 07 2642916 805418 : 2714461 ماهیانه CDF - میلیون
موازنه تجاری 208.20 2017 12 -263 -578 : 891 سالیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 295 19 : 456 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 2018 12 3.7 -26.1 : 9.7 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 16.00 2018 12 16 13 : 16 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 2018 12 35 35 : 40 سالیانه ٪
نرخ تورم 3.80 2019 08 4.6 1.35 : 511 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ بهره 9.00 2019 09 9 2 : 70 روزانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 2019 12 5 5 : 9 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 46.10 2013 12 49.1 45.4 : 66.9 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.50 2019 12 8.5 8.5 : 12.5 سالیانه ٪
واردات 11340.00 2017 12 12149 773 : 12706 سالیانه USD - میلیون
هزینه های مالی 0 2019 07 575432 85918 : 820126 ماهیانه CDF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 77 77 77 80 77 ٪
پول 1655.00 1668 1678 1688 1659 1708
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 837 837 854 711 854 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 435 435 435 420 435 USD
تورم مواد غذایی 8.40 4.2 4.4 4.4 4 7 ٪
تولید ناخالص داخلی 47.23 49 49 49 45 49 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -8 -8 -8 -10 -8 ٪
صادرات 11548.20 12500 12500 12500 11000 12500 USD - میلیون
موازنه تجاری 208.20 -500 -500 -500 500 -500 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 3.9 3.9 3.9 4.3 3.9 ٪
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16 ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ تورم 3.80 3.7 3.7 3.6 4 3.4 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 ٪
نرخ بیکاری 46.10 36 36 36 38 36 ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ٪
واردات 11340.00 13000 13000 13000 10500 13000 USD - میلیون