شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنین بنین
بنین

بنین

بنین با نام رسمی جمهوری بنین (به فرانسوی: République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشور داهومی بوده‌است. پایتخت آن پورتو نووو است اما مرکز سیاسی کشور در «کوتونو» قرار گرفته‌است که در عین حال بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی کشور نیز هست. جمعیت این کشور ۱۰ میلیون ۳۰۰ هزار نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پولی رایج در این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. بنین در تاریخ اوت ۱۹۶۰ میلادی از فرانسه مستقل شده‌است. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور از قوم فون و بقیه از تعداد زیادی اقوام دیگر هستند.

شاخص‌های اقتصادی بنین + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 101 96.6 : 119 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 153 149 : 175 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 5652 1243 : 6405 سه ماهه IP

استفاده از ظرفیت

0 2019 06 60.4 46.9 : 78.3 سه ماهه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-4.70 2018 12 -5.9 -6.5 : 0.2 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

26.20 2018 12 23.1 10.5 : 58.2 سالیانه ٪

پول

591.25 2019 11 590 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

15.00 2017 12 13.4 -9 : 15 سالیانه XOF - میلیارد

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

4323.80 2017 12 4095 490 : 4324 سالیانه XOF - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

900.20 2017 12 868 180 : 900 سالیانه XOF - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2151.50 2018 12 2069 1463 : 2152 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از ساخت

943.50 2017 12 860 63.2 : 944 سالیانه XOF - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

896.30 2018 12 862 504 : 896 سالیانه USD

تولید صنعتی

0 2019 06 17.9 -29.2 : 48.8 سه ماهه ٪

تورم مواد غذایی

-6.30 2019 09 -3.5 -6.7 : 14.86 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1593.00 2017 12 1514 171 : 1593 سالیانه XOF - میلیارد

تولید ناخالص داخلی

10.36 2018 12 9.25 0.23 : 10.36 سالیانه USD - میلیارد

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 06 10.2 -32.4 : 47.9 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

314.00 2017 12 316 45.9 : 316 سالیانه XOF - میلیارد

جمعیت

0 2018 12 11.18 2.43 : 11.49 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.80 2018 12 -11.2 -29.75 : 0.66 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2017 12 -809 -927 : 10.55 سالیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 85 77 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 123 103 : 130 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1642 165 : 1642 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

110.30 2019 09 100 91.2 : 140 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 39 25 : 40 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 44.4 3.42 : 45.82 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 0 0 : 0.46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

99.70 2019 09 100 88.7 : 103 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 06 151 0.8 : 184 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

موازنه تجاری

-164.98 2019 06 -364 -680 : -8.3 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

0 2018 12 116 14 : 116 سالیانه

نرخ تورم

0 2019 09 -1.2 -2.6 : 5 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.20 2019 06 6.8 -4.9 : 9.95 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2019 12 18 18 : 20 سالیانه ٪

نرخ بهره

4.50 2019 09 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪

نرخ تورم

-1.70 2019 09 -1.7 -3.8 : 15.2 ماهیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

5.76 2019 09 5.73 3.75 : 7.35 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.10 2018 12 2.5 0.7 : 2.7 سالیانه ٪

واردات

0 2019 06 514 27.4 : 745 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.70 -2.7 -1.9 -1.9 -2.7 -1.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.20 28 28 28 27 28 ٪
پول 591.25 595 599 604 590 613
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.00 15.9 15.95 15.95 15.98 16.9 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4323.80 4583 4596 4596 4605 4872 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 900.20 954 957 957 959 1014 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2151.50 2200 2200 2200 2178 2200 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 943.50 1000 1003 1003 1005 1063 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 896.30 912 912 912 928 912 USD
تورم مواد غذایی -6.30 -4 1 2.2 -5.7 2.4 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1593.00 1689 1693 1693 1697 1795 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 10.36 9.7 9.7 9.7 10.4 9.7 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 314.00 333 334 334 334 354 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -8.5 -8.5 -8.5 -9 -8.5 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.30 97.27 97.65 113 98.11 100
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.70 103 102 102 99.88 102 نقاط شاخص
موازنه تجاری -164.98 -322 -271 -320 -322 -313 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4.25 4 ٪
نرخ تورم -1.70 0.9 1.3 2 -1.3 2 ٪
نرخ بهره بین بانکی 5.76 5.27 5.7 5.45 5.27 5.27 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بیکاری 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 ٪